Regulamin ChceszMieszkac.pl

Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może nastąpić na dwa sposoby.

Użytkownik ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy z Operatorem, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Operatora (PPHU C&B s.c „chceszmieszkac.pl” ul. Graniczna 29 40-956 Katowice).
W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin
i stosowne przepisy prawa.

1. ChceszMieszkac.pl jest prowadzony przez firmę:

C&B s.c.
ul. Graniczna 29
40-956 Katowice
NIP: 625 236 85 82 , REGON: 240907843 ,
KONTO BANKOWE:
14 1050 1227 1000 0090 6172 9738

dalej nazywaną „Operatorem”.
2. Serwis – http://chceszmieszkac.pl
3. Reklama – usługa zamieszczenia materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych w serwisie.
4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z serwisu.
5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej umieszczająca reklamę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
6. Użytkownik – zarówno Konsument, jak i Klient.
7. Umowa – umowa zawierana jest z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza znajdującego się pod adresem http://cheszmieszkac.pl/dodaj_wpis.html i dokonania stosownej zapłaty.
8. Operator świadczy na rzecz Klienta odpłatną reklamę.
9. Reklama jest świadczona przez Operatora w sposób ciągły, a wysokość wynagrodzenia Operatora określa cennik dostępny pod adresem  http://cheszmieszkac.pl/dodaj_wpis.html
10. Klient wypełnia http://cheszmieszkac.pl/dodaj_wpis.html na własną odpowiedzialność i oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zamieszczenia w ramach reklamy znaków towarowych, zdjęć i tekstów, a Operator nabywa nieograniczoną w czasie licencję na wykorzystanie na stronach serwisu tych zdjęć, materiałów graficznych i tekstów.
11. Wypowiedzenie umowy przez Klienta następuje przez złożenie stosownego oświadczenia Operatorowi.
12. Operator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a. podjęcia przez Klienta działań na szkodę Operatora
b. podjęcia przez Klienta działań na szkodę świadczonej przez Operatora usługi
c. w przypadku kiedy reklama zawiera treści niezgodne z prawem lub rażąco narusza dobre obyczaje
d. narusza prawem chroniony interes Operatora lub innego Klienta Operatora.
13. Operator świadczy na rzecz Konsumenta nieodpłatną usługę polegającą na dostępie do serwisu.
14. Klient odpowiada wobec Konsumenta w zakresie w jakim skorzystał on z reklamy.
15. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
16. Klient, ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
17. Korzystanie z serwisu wymaga od Użytkownika korzystania z przeglądarek: IE wersja 10 lub nowsza, FireFox wersja 30 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na korzystanie z serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności http://cheszmieszkac.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
18. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Operator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
19. O zmianach regulaminu Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną.
20. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce regulamin (http://cheszmieszkac.pl/regulamin).
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.