/Inspektor nadzoru inwestorskiego – kim jest i czym się zajmuje?

Inspektor nadzoru inwestorskiego – kim jest i czym się zajmuje?

Realizacja inwestycji budowlanych wymaga ciągłej kontroli prawidłowości wykonywanych prac.  Inwestor nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy, by skutecznie nadzorować budowę. W jego imieniu nadzór sprawuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Czym zajmuje się osoba zatrudniona na tym stanowisku i jakie musi spełniać wymagania?

Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego? 

Jego zadaniem jest kontrola pracy ekipy budowlanej, także kierownika budowy w zakresie prawidłowości wykonywanych robót. Nadzór inspektora ma charakter ciągły, powinien on brać udział we wszystkich odbiorach kończących poszczególne etapy budowy oraz końcowych. Do jego obowiązków należy także kontrola jakościowa materiałów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości inspektor występuje do kierownika budowy o ich usunięcie, może także wnosić o wstrzymanie prac, jeżeli to konieczne. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – wymagane kwalifikacje 

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien posiadać stosowną wiedzę i doświadczenie umożliwiające mu rzetelne wykonywanie pracy. Z wymagań formalnych powinien legitymować się uprawnieniami wykonawczymi do pełnienia samodzielnych funkcji na budowie. Takie uprawnienia uzyskuje się po zdanym egzaminie i przynajmniej dwuletnich praktykach. Od inspektorów nadzoru budowlanego wymaga się także członkostwa w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.  

W żadnym wypadku funkcji inspektora nie można powierzać kierownikowi budowy. Ze względu na charakter wykonywanych obowiązków i reprezentowanie interesów przeciwnych stron, kierownik i inspektor nie mogą być także pracownikami tej samej firmy. Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego warto powierzyć specjalistom. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie https://www.bureauveritas.pl/nasze-uslugi/uslugi-dla-budownictwa.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego – kiedy wymagane jest jego zatrudnienie? 

Dokładną listę inwestycji, których realizacja wymaga zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. W praktyce wszystkie większe budowy będą wymagały nadzoru, a na pewno wykluczone z obowiązku są np. domy jednorodzinne. Obowiązek zatrudnienia inspektora jest wprost określany w pozwoleniu na budowę. Organ wydający pozwolenie wskazuje także specjalności wymaganych inspektorów.