/Jak prawidłowo rozliczyć wpłaty do PPK?

Jak prawidłowo rozliczyć wpłaty do PPK?

Dnia 27 października 2020 roku upłynął termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową przez podmioty do tego zobowiązane. Do 10 listopada pracodawcy mieli natomiast czas, na podpisanie w mieniu osób zatrudnionych umów o prowadzenie PPK.

Do podpisania umów o zarządzanie kontami PPK zobowiązane były podmioty zatrudniające na dzień 30 czerwca 2019 roku co najmniej 50 osób. Wobec nich przepisy ustawy o PPK mają zastosowanie od 1 stycznia 2020 roku. W stosunku do firm i innych jednostek zatrudniających co najmniej 20 pracowników na dzień 31 grudnia 2019 roku, przepisy ustawy obowiązują od 1 lipca 2020 roku. Wyjątkową sytuacją gdy, podmiot zatrudniający zwolniony jest z obowiązku podpisania umowy o prowadzenie PPK, jest złożenie pisemnej deklaracji przez pracownika o rezygnacji z oszczędzania przez PPK.

Do obliczania i dokonywania wpłat do wybranej instytucji zarządzającej kontami PPK, zobowiązany jest podmiot zatrudniający. Jego zadaniem jest także pobieranie od uczestnika PPK części wpłaty finansowanej przez niego. Jest ona obliczana i potrącana w terminie wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę. Wpłaty powinny być dokonywane od miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny, wynikający z umowy o prowadzenie PPK, do 15 dnia miesiąca, w którym zostały one naliczone i pobrane.

Podstawowa wysokość wpłaty do PPK to 1,5% wynagrodzenia. Jest ona dokonywana przez podmiot zatrudniający, który może zadeklarować dokonywanie dodatkowej wpłaty w wysokości 2,5% wynagrodzenia w umowie o zarządzanie PPK. Podstawową wysokością wpłaty realizowanej przez uczestnika PPK jest 2% wynagrodzenia. Może ona być jednak niższa niż 2% pod warunkiem, że jej wartość nie będzie mniejsza niż 0,5%. Wynagrodzenie pracownika pochodzące z różnych źródeł w danym miesiącu nie może przy tym przekraczać 1,2-krotności płacy minimalnej. Uczestnik może także zadeklarować dodatkową kwotę w wysokości 2% wynagrodzenia. Każdy pracownik przystępujący do PPK otrzyma dodatkowo wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, a po spełnieniu określonych wymogów, 240 zł rocznie.

Kwota wpłaty powitalnej, tak jak i dopłat rocznych przyznawanych na podstawie zasad określonych w ustawie o PPK, są zwolnione z podatku dochodowego. Wpłaty podstawowe i dodatkowe realizowane przez pracodawcę, stanowią dla uczestnika PPK nieodpłatne świadczenie, które jest uznawane za dochód ze stosunku pracy. Podlegają one zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Warto przy tym zaznaczyć, że przychód powstaje nie w momencie naliczenia kwoty wpłaty na rachunek w PPK, a w chwili jej przekazania na rachunek uczestnika. Wyjątkiem są osoby do 26. roku życia, które są zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych z podatku dochodowego. Zwolnienie to obejmuje bowiem także wpłatę na PPK.

Wpłaty podstawowe i dodatkowe, które finansuje pracodawca, nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Część wpłat pokrywana przez uczestnika PPK jest potrącana z jego wynagrodzenia po opodatkowaniu.

Zapraszamy do współpracy mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Z przyjemnością przejmujemy na siebie ciężar prowadzenia ksiąg rachunkowych i spraw kadrowych Twojej firmy. Naszą największą przewagą na rynku usług księgowych jest zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów. Zawsze chętnie odpowiadamy na pytania naszych klientów, wyjaśniamy zawiłości przepisów podatkowych i pomagamy dobrać najlepsze dla danego biznesu rozwiązania. Kontakt do naszego biura znajdziesz tutaj: http://efekta.waw.pl/.