/Rozszerzony zakres rzeczowy projektu „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”

Rozszerzony zakres rzeczowy projektu „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”

Realizowany przez Wodociągi Białostockie, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, projekt „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” został rozszerzony o budowę kanalizacji sanitarnej w dwunastu ulicach w Białymstoku.

Z wybudowanych już sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach rozszerzenia projektu, mogą korzystać mieszkańcy ulic: Nowakowskiego, Zawady-Lodowej-Chmielowej, Honorowych Krwiodawców, Zyndram-Kościałkowskiego, Kryształowej, Płockiej i Przytorowej. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w tych ulicach wynosi ponad 3 km. Pod koniec listopada 2020 roku „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. podpisały z P.P.U. „DRABENT” Maria Drabent i Jacek Drabent, Spółka Jawna z Białegostoku cztery umowy na realizację sieci kanalizacji sanitarnej, w ramach rozszerzonego zakresu projektu, w ulicach: Kiemliczów (Kontrakt 22), Wasilkowskiej (Kontrakt 23), Zwierzynieckiej (Kontrakt 24) i Polnej (Kontrakt 26). Sieć kanalizacji sanitarnej w ramach rozszerzonego projektu zostanie wybudowana również w ulicy Rzędziana (Kontrakt 25). Wykonawca – Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Robót Ziemnych „WODREX” z Białegostoku – na początku grudnia ubiegłego roku rozpoczął roboty w tej ulicy. Jednak już w styczniu br. z uwagi na niskie temperatury i obfite opady śniegu prace zostały wstrzymane. Wznowienie robót nastąpi po poprawie warunków pogodowych. Dodatkowo w ulicach: Kiemliczów, Zwierzynieckiej, Polnej, Rzędziana ze środków własnych Wodociągów Białostockich realizowana będzie sieć wodociągowa. Zakończenie wszystkich prac w tych ulicach planuje się w październiku 2021 r. W efekcie jeszcze więcej mieszkańców może korzystać z wygód związanych z bezpośrednim odprowadzaniem ścieków do systemu kanalizacyjnego i dalej, do białostockiej oczyszczalni ścieków.

Rok 2021 jest ostatnim rokiem realizacji dwóch największych kontraktów, wykonywanych w ramach projektu: „Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków (Kontrakt 3)” oraz „Modernizacja stawów na terenie SUW w Wasilkowie (Kontrakt 6”). Hermetyzacja polega na budowie specjalnych przykryć obiektów oczyszczalni, zaś dezodoryzacja – na montażu zaawansowanych technicznie instalacji, efektywnie oczyszczających zgromadzone w obiektach powietrze (ograniczając powstające odory o około 95 procent). Pomimo utrudnień spowodowanych pandemią koronowirusa i wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych zmodernizowane, pierwsze obiekty, po ich zhermetyzowaniu i zainstalowaniu instalacji do dezodoryzacji, przygotowywane są do rozruchu i ruchu próbnego. Ruch próbny ma na celu uzyskanie zakładanych parametrów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie stabilnych efektów hermetyzacji obiektów i oczyszczania powietrza oraz wymaganej redukcji odorów.

W listopadzie 2020 roku, w ramach drugiego z wymienionych zadań, zakończono modernizację jednego ciągu stawów infiltracyjnych na terenie SUW w Wasilkowie. Woda powierzchniowa z tego ciągu stawów już jest pobierana i poddawana uzdatnianiu w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody dla mieszkańców Białegostoku i Gminy Wasilków. Zakończenie robót na pierwszym ciągu stawów umożliwiło rozpoczęcie prac modernizacyjnych na drugim ciągu stawów infiltracyjnych. Obecnie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wstrzymano realizację tego zadania. Po ustaniu ujemnych temperatur prace zostaną wznowione.

Łączna wartość robót zrealizowanych do końca 2020 r. w ramach projektu wyniosła 107 mln (netto). Unia Europejska dotychczas dofinansowała projekt kwotą ponad 75 mln zł. Więcej informacji na temat postępu prac w ramach projektu można uzyskać na stronie http://projekt-wodociagibialystok.pl/.

Nazwa beneficjenta: „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”

Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Źródło informacji: „Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o.