/Wniosek o wykreślenie hipoteki

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Aby złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, należy przygotować kilka istotnych dokumentów oraz dokładnie wypełnić formularz KW-WPIS. Poniżej znajdziesz szczegółowy poradnik krok po kroku, który ułatwi ci ten proces.

Jak wypełnić wniosek o wpis w księdze wieczystej: wykreślenie hipoteki

Dokumenty do przygotowania

 1. Wniosek o wpis w księdze wieczystej (formularz KW-WPIS):
 2. Zaświadczenie o spłacie zadłużenia:
  • Jest to dokument potwierdzający całkowitą spłatę kredytu hipotecznego. Wystawia go bank lub inny wierzyciel hipoteki.
 3. Zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki:
  • Oświadczenie to zawiera dane właściciela nieruchomości, numer księgi wieczystej, kwotę kredytu oraz zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki.
 4. Dowód uiszczenia opłaty sądowej:
  • Opłata za wykreślenie hipoteki wynosi 30 zł. Opłatę można uiścić w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.
 5. Dodatkowe dokumenty:
  • W zależności od sytuacji, mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty, takie jak akt notarialny stwierdzający wygaśnięcie hipoteki umownej.
Jak wypełnić wniosek o wpis w księdze wieczystej: wykreślenie hipoteki

Wypełnianie wniosku

 1. Wypełnij formularz KW-WPIS:
  • Wniosek należy wypełnić czytelnie i drukowanymi literami. Podaj w nim następujące informacje:
   • Dane sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą.
   • Dane właściciela nieruchomości (imię i nazwisko, adres korespondencyjny).
   • Numer księgi wieczystej.
   • Rodzaj wpisu (w tym przypadku „wykreślenie hipoteki”).
   • Dane wierzyciela hipotecznego (nazwa banku lub innego wierzyciela, adres).
   • Informacje o hipotece (numer hipoteki, data wpisu, kwota wierzytelności).
   • Oświadczenie o załączeniu wymaganych dokumentów.
   • Data i podpis.

Składanie wniosku

 1. Przygotuj wniosek:
  • Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej należy złożyć w sądzie rejonowym prowadzącym księgę wieczystą nieruchomości.
 2. Sposób składania:
  • Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez internet (system Elektroniczne Sądzie).
 3. Przykładowe wypełnienie wniosku:
  • Poniżej przedstawiam przykład wypełnienia wniosku

Wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej wzór

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
VIII Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Al. Ujazdowskie 11
00-478 Warszawa
KW-WPIS
Wniosek o wpis w księdze wieczystej
I. Wnioskodawca
Imię i nazwisko: Jan Kowalski
Adres: ul. Nowa 12, 00-001 Warszawa
II. Nieruchomość
Numer księgi wieczystej: KW 0000000000
Oznaczenie działki: 123/4
III. Rodzaj wpisu
Wykreślenie hipoteki
IV. Dane wierzyciela hipotecznego
Nazwa banku: Bank X
Adres: ul. Krakowska 1, 00-002 Warszawa
V. Informacje o hipotece
Numer hipoteki: 1234567890
Data wpisu: 2020-01-01
Kwota wierzytelności: 100 000 zł
VI. Oświadczenie
Zaświadczenie o spłacie zadłużenia z dnia 2024-04-29 wystawione przez Bank X.
Zgodę Banku X na wykreślenie hipoteki z dnia 2024-04-29.
Dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 30 zł z dnia 2024-04-29.
VII. Podpis
Jan Kowalski
Warszawa, dnia 29.04.2024 r.

Dodatkowe uwagi

 • Powyższy przykład jest tylko ilustracją i może nie być dostosowany do wszystkich sytuacji.
 • Przed wypełnieniem wniosku zalecamy zapoznanie się z aktualnym wzorem formularza KW-WPIS dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • W razie wątpliwości co do wypełnienia wniosku, warto zwrócić się o pomoc do notariusza lub w punkcie konsultacyjnym działającym przy sądzie rejonowym.

Podsumowanie

Przygotowanie wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wymaga starannego zbierania dokumentów oraz precyzyjnego wypełnienia formularza KW-WPIS. Pamiętaj, aby złożyć wniosek w odpowiednim sądzie rejonowym i uiścić wymaganą opłatę sądową. Zastosowanie się do powyższych wskazówek ułatwi ci ten proces.